Höglandstouren

Här finns diverse information om Höglandstouren

Speldagar 2024

  • 16/5  Eksjö GK
  • 3/6    Tranås GK
  • 27/6 Tobo GK
  • 8/8   Vetlanda GK
  • 29/8 Nässjö GK

 

  • 9/9 Finalspel Tranås GK

Protokoll

Gamla Grabbar på Höglandet

Planeringsmöte inför säsongen 2023

Plats: Tranås GK, måndagen 3 oktober 2022

Närvarande:

Vetlanda GK: Dan Johansson, Jan Sjögren

Eksjö GK: Lars-Olov Johnsson, Peter Johansson

Nässjö GK: Tommy Börjesson, Håkan Jaktlund

Tranås GK: Lennart Swenson

Tobo GK: Rune Landberg, Ingvar Lampert
Gränna GK: Lars Westin, Bo Svensson (speciellt inbjudna)

1. Mötets öppnande

Ordförande Lennart Swenson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2. Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

2021 års protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Synpunkter på årets tävlingar samt ev. förändringar av spelprogrammet 2023.
Lars Westin och Bo Svensson inbjudna från Gränna GK deltog i denna punkt.
Lars Westin informerade oss om lågt deltagande på Höglandstouren för poolen med
Götaström, Hook, Skinnarebo och Isaberg (Värnamo har inte deltagit 2022). Lars tog upp
frågan om ev. utöka de andra poolerna med 2 lag vardera. I den diskussion som fördes så
var alla i vår pool eniga om svårigheten att få in en sådan lösning i spelprogrammet.
Lars tar upp detta också när deras pool har uppföljningsmöte senare i höst.

I vår egen pool har vi haft några tävlingar som inte nått upp till det förväntade antal
deltagare. Vid ett par tillfällen har det varit andra tävlingar som olyckligtvis har krockat.
Vi i Tranås måste aktivt se till att öka antalet spelare från Tranås.
Vi var eniga om att öka aktiviteterna till att få fler att spela Höglandstouren 2023.
Riktade inbjudningarna även till de som normalt inte deltager i GG veckotävlingar på
respektive klubb.

5. Uppdatering av ”Riktlinjer för tävlingar”
Mötet enades om att höja tävlingsgreenfee till 300 kr.
Orsaken är kraftigt ökade kostnader för klubben.
I övrigt inga förändringar.

6. Spelprogram 2023
Fastställdes enligt följande:

11/5 Tranås GK

1/6 Tobo GK

29/6 Vetlanda GK

19/8 Nässjö GK

31/8 Eksjö GK

 

7. Planeringsmöte 2023

Planeringsmötet 2023 äger rum den 25 september i Eksjö

Måste bekräftas av Eksjö till deltagande klubbar.

8. Uppdatering av lista ”Kontaktpersoner GG Höglandet”

Listan är uppdaterad och bifogas i separat fil.

9. Övriga frågor
Frågan om att använda Golfbox, digital scoreinmatning på Höglandstouren togs upp.

Mötet konstaterade att vi inte är riktigt mogna för detta ännu.
De klubbar (Nässjö och Tranås) som börjat använda detta på sina egna tävlingar fortsätter
att använda detta för att ge oss mer erfarenhet av systemet.

Vilken betalningslösning för Greenfee och tävlingsavgift som man vill använda är upp till
varje klubb att bestämma. Det skall dock klart framgå i inbjudan.

10. Avslutning

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollsanteckningarna gjorda av:

Lennart Swenson

 

Riktlinjer för tävlingar 2024

Reviderad vid möte på Tranås GK 2022-10-03

Gamla Grabbar På Höglandet

Eksjö GK, Nässjö GK, Tobo GK, Tranås GK, Vetlanda GK

Riktlinjer för tävlingar

Ålderskrav: 55 år och äldre

Tävlingsform: Slaggolf med handicap

Klassindelning: A 0 – 20,0 B 20,1 – 36,0

Spelare som under året fyller 70 år eller äldre får spela valfritt från gul eller röd tee

eller motsvarande.

Lagtävling: Lagresultat baseras på de sex bästa resultaten, oavsett A- eller B-klass

vid varje speltillfälle. Vid färre än sex spelare noteras för laget tävlingens sämsta

resultat oavsett klass.

Lagpriset tilldelas den klubb som på fem (5) tävlingar når lägsta sammanlagda

lagresultat. Vid lika antal slag efter fem (5) tävlingar avgör sista tävlingens

resultat. Vid lika resultat där näst sista osv.

Aktuellt vandringspris är uppsatt av Smålands-Tidningen och skall vara

ständigt vandrande’ enligt beslut från 2009.

Max antal spelare 144 stycken. Vid fler anmälda skall arrangerande klubb minska

sitt deltagande så att maxantalet inte överskrids.

Inbjudan: Inbjudan skall vara klubbarna tillhanda senast tre (3) veckor före tävling.

Anmälan: Anmälan görs på nätet senast kl. 24:00 på måndagen innan resp. tävling.

Efteranmälan: Efteranmälan bör undvikas. Återbud p.g.a. t.ex. sjukdom skall snarast

meddelas till arrangerande klubbs kansli.

Lottning: Arrangerande klubb väljer om lottning sker klassvis eller med blandade

klasser och företrädesvis i 3-bollar. Kontroll ska göras så att spelare från samma klubb

om möjligt inte hamnar i samma boll.

Starttid: Start kl. 10:00. Kanonstart.

Startlista: Aktuell startlista publiceras på nätet tisdag kl. 17:00 före tävlingsdagen.

Startavgift: 50 kronor/deltagare

Greenfee: 300 kronor från och med 2023 och tills vidare.

Prisbord: 90% av startavgiften skall delas ut som priser. Antal priser enl. rek ’till

varje påbörjat 7-tal deltagare’. (Se fördelningsmall)

Fem priser, 3-pack bollar, skall lottas ut bland de som gjort birdie. För att erhålla

utlottade birdiebollar krävs närvaro vid prisutdelningen.

Prisutdelning sker snarast efter tävlingens slut. Vid prisutdelningen bör pristagaren

vara närvarande, alternativt en representant från klubben.

Tävlingsledning: Skall finnas på plats och vara känd för deltagarna samt ha tillgång

till regelbok och tävlingskalender.

Tvister administreras av tävlingsledningen.

 

Prisfördelning för varje deltävling

Kontaktpersoner GG Höglandet 2024

Eksjö GK kansli@eksjogk.se

Lars-Olov Johnsson 073-7493311 larsolov.johnsson@gmail.com

Peter Johansson 072-9119274 stinpeter57@gmail.com

Nässjö GK info@nassjogk.se

Reidar Persson 073–3477701 reidar.persson@telia.com

Håkan Wiberg 079-3586650 hakan.wiberg61@gmail.com

Thommy Börjesson 070-4132580 thommy.borjesson1951@gmail.com

Vetlanda GK info@vetlandagk.com

Dan Johansson 070–8925644 dan.johansson5309@gmail.com
Jan Sjögren
072–3138849 jansjogren.js@gmail.com

Tranås GK info@tranasgk.se

Lennart Swenson 070-7538635 lennart.swenson@boxholmmail.se

Tobo GK info@tobogk.se

Rune Landberg 070–7457947 landbergrg@outlook.com

Ingvar Lampert 070–5426200 iclampert@telia.com

Title

Finalsspelsarrangör

2024 9/9    Tranås GK

De 6 bästa spelarna som deltagit vid minst 3 tillfällen oavsett klass från Nässjö GK deltar.